தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பதிப்பியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1997
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
அன்னி தாமசு
பதிப்பகம் : அமுத நிலையம்
Telephone : 919444299224
விலை : 40.00
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 136
கட்டுமானம் :
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :

உள்ளடக்கம்

  • பதிப்பியல் எண்ணங்கள்
  • பாடவேறுபாடுகளும் மொழிவளர்ச்சியும் 
  • சுவடிப்பதிப்புக்கு யாப்பியல்
  • யாப்பியல் சுவடிப் பதிப்புகள்
  • பதிப்புச் செம்மையில் வையாபுரிப்பிள்ளை
  • நிறுவனச் சுவடிப் பதிப்புகள்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan