தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வி ஆய்வியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
சின்னத்தம்பி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 144
ISBN : 9789551857882
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

அணிந்துரை
இரண்டாம் பதிப்புக்கான முன்னுரை
முதலாம் பதிப்புக்கான முன்னுரை
இரண்டாம் பதிப்புக்கான பதிப்புரை 
 
இயல் 
  1. ஆய்வு அறிமுகம்
  2. ஆய்வின் பரிமாணங்கள்
  3. இலக்கிய மீளாய்வு
  4. ஆய்வு முறைகள்
  5. மாதிரியெடுப்பு உபாயங்கள்
  6. தரவு சேகரிப்பு உத்திகள்
  7. தரவுப் பகுப்பாய்வு
 8. ஆய்வறிக்கை எழுதுதல்
 
கலைச்சொற்கள்
துணை நூல்கள்
பின்னிணைப்பு 
  • ஆய்வு முன்மொழிவின் மாதிரி அமைப்பு
  • ஆய்வறிக்கை மதிப்பீட்டுப் பிரமாணங்கள்
  • வ-சோதனை
  • கை வர்க்கச் சோதனை (÷2 வநளவ)
  • எழுமாற்று மாதிரியின் பருமன் அட்டவணை
விடயச்சுட்டி

 

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan