தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் :
பராமானந்தம், சு
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
Telephone : 94112321905
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கற்றல், கற்பித்தல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857899
கட்டுமானம் : சாதாரணம்
அளவு - உயரம் : 21 cm
அளவு - அகலம் : 14 cm
புத்தக அறிமுகம் :

பொருளடக்கம்

  • பாடசாலையின் விளைதிறன் விருத்தியில் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் ஓர்நோக்கு
  • ஆசிரியர் திறன் விருத்தியில் தொழில்நுட்பக் கருவிசார் வளங்கள்
  • விளைத்திறனுடைய ஆசிரியரும் கல்வித் தொழில்நுட்பம்
  • ஆசிரியரின் வாண்மைவிருத்திக்கான சாதனமாக கணினி
  • கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் 
  • தொழில்நுட்பம்-முறையியல்-பாடவிடயம்
  • கற்பித்தல் நுட்பங்கள்
  • கற்றல் வட்டம்
  • பன்முக நுண்மதி கற்றல் கற்பித்தல் அணுகுமுறையில் வன்பொருள் மென்பொருள் பிரயோகம்
  • நவீன கற்றல் செயன்முறையில் கணினி

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan