தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்நாட்டு அணிகலன்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தொழில் நுட்ப வரலாறு
பக்கங்கள் : 288
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழர்களின் புழங்குபொருள் பண்பாடு குறித்து விரிவான ஆய்வுகள் இன்னமும் நிகழ்த்தப்பெறாத நிலையில், நுண்கலைச் செல்வர் சாத்தன்குளம் அ.இராகவன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட நூல் ஆகும். ஒன்பது மணிகள் குறித்த விரிவான தகவல்களும், மனிதர்களின் உடல் உறுப்புக்களில் அணியப்படும் 500 அணிகலன்கள் பற்றிய ஆய்வு நூலாகும். 1970 களில் வெளிவந்த நூலின் மறுபதிப்பு.
ஊடக மதிப்புரைகள்
1
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : பதிப்புத் தொழில் உலகம்
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : மைதிலி

ஒன்பது மணிகள் குறித்த விரிவான தகவல்கள் உள்ள இந்த நூலில், மனிதரின் உடல் உறுப்புகளில் அணியப்பெறும் சுமார் 500 அணிக லன் பற்றிய தகவல்களை ஆசிரியர் தருகிறார். அவை வெவ்வேறு சமூக நிலையில் உள்ள மக்களிடம் எவ்வ கையில் புழக்கத்தில் உள்ளன என் பதை விவரித்துள்ளார். இந்த நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு அணி கலன் அகராதி ஒன்றை உருவாக்க முடியும். தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றைக் கட்டமைக்க உதவும் அரிய நூலா கும். அணிகலன்கள், மணிகள் பற்றிய 40 படங்களும் இந்நூலின் பெருமையைப் பறைசாற்றுவன. - - - ஜூன் 2006 - - -

1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan