தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : செய்திக் களஞ்சியம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 12
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
செய்திக் களஞ்சியம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 382
ISBN : 9810437943
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 272
ISBN : 9810437951
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 318
ISBN : 981043796X
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 4
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 115
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 296
ISBN : 9810437978
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 5
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 264
ISBN : 981037986
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 6
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 256
ISBN : 9810437994
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 7
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 360
ISBN : 9810438001
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 8
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 336
ISBN : 981043801X
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 9
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 382
ISBN : 9810438028
தேதி சொல்லும் சேதி - தொகுதி 10
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2001)
ஆசிரியர் : செவ்வியன்
பதிப்பகம் : கோதை பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : செய்திக் களஞ்சியம்
பக்கங்கள் : 400
ISBN : 9810438036
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan