தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : கல்வியியல்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 29
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
கல்வியியல் வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2 3 4
அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னசாமி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9789551857967
ஆசிரியர் வாண்மையியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 120
ISBN : 9789551857950
கல்வியில் எழு வினாக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 280.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9789551857851
கல்வியில் புதிய தடங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரசேகரன், சோ
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 300.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 128
ISBN : 9789551857905
கல்வி ஆய்வியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சின்னத்தம்பி, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 360.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 144
ISBN : 9789551857882
சேவை சந்தைப்படுத்துதல் : ஓர் அறிமுகம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சிவேசன், சி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 380.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 152
ISBN : 9789551857929
அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : ஐந்தாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சுவர்ணராஜா, க
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 216
ISBN : 9789551857967
கல்வித் தத்துவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சந்திரசேகரம், பத்தக்குட்டி
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 560.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 228
ISBN : 9789551857974
கலைத்திட்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 380.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 164
ISBN : 9789551857806
உலகக் கல்வி வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2010
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : ஜெயராசா, சபா
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
விலை : 250.00
புத்தகப் பிரிவு : கல்வியியல்
பக்கங்கள் : 112
ISBN : 9789551857790
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan