தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : பாடத்திட்டம்
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
பாடத்திட்டம் வகைப் புத்தகங்கள் :
1
பைந்தமிழ்ப் பயிற்சி நூல் - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 56
ISBN :
பைந்தமிழ்ப் பயிற்சி நூல் - 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 64
ISBN :
பைந்தமிழ்ப் பயிற்சி நூல் - 3
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 48
ISBN :
பைந்தமிழ்ப் பயிற்சி நூல் - 4
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 58
ISBN :
பைந்தமிழ்ப் பயிற்சி நூல் - 5
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 78
ISBN :
கொஞ்சும் தமிழ் (LKG)
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 46
ISBN :
கொஞ்சும் தமிழ் (UKG)
பதிப்பு ஆண்டு : 2000
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : சுவாமிநாதன், ஆர்
பதிப்பகம் : கே.சி.எஸ்.தேசிகன் & கம்பெனி
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : பாடத்திட்டம்
பக்கங்கள் : 50
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan